Politika e privatësisë Shqipëria

Qëllimi i kësaj Politike të Privatësisë (më tej referuar si "Politika") është t'ju informojë se cili informacion mund të mblidhet nga Limited charm d.o.o, Tirane, Rruga "Frosina Plaku", ndertesa nr.25, kati 0, njesia administrative nr 8 (në në vijim referuar si "Kompania", "ne", "jonë", "jonë") nga ju kur vizitoni faqen tonë të internetit limitedcharm.com (në tekstin e mëtejmë "kjo faqe interneti" ose "faqja jonë e internetit"), si do të përdoret ky informacion nga ne dhe nga ata me të cilët mund të ndajmë një informacion të tillë, zgjedhjet tuaja në lidhje me mbledhjen, duke përdorur dhe shpërndarë të dhëna të tilla, aftësia juaj për të redaktuar, përditësuar, korrigjuar ose fshirjen e të dhënave të tilla dhe procedurat e sigurisë që ne kemi zbatuar për të mbrojtur privatësin tuaj.

Është e rëndësishme të theksohet se ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që përpunimi ynë i te dhenave tuaja plotëson standardet e Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit që nga viti 27 prill 2016.

Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj politike, mos përdorni faqen tonë të internetit.

Mbledhja e të dhënave

Në raste të ndryshme, mund t'ju kërkohen lloje të caktuara të informacionit personal, si p.sh.:

Rrjedhimisht, shpresojmë se do të na jepni këtë informacion. Megjithatë, nëse nuk dëshironi të na zbuloni të dhënat tuaja personale, ju lutem mos i dergoni ato. Kjo nuk do të thotë se ne nuk do të jemi në gjendje t'ju ofrojmë shërbimin që keni kërkuar. Duke dërguar të dhënat e juaja personale në faqen tonë të internetit për të cilat ju pranoni dhe na jepni pëlqimin tuaj për mbledhjen, përpunimin, përdorimin, ruajtjen dhe zbulimin e informacionit tuaj personal.

Ne gjithashtu mund të mbledhim informacione nga ju që nuk mund të identifikohen personalisht kur ju vizitoni faqen (p.sh. adresa IP, lloji i shfletuesit, emri i domenit, data dhe ora e vizitës, faqet e shikuara, ora kryer në faqen tonë të internetit etj.). Ky informacion mblidhet dhe analizohet në tërësi për të përmirësuar funksionimin dhe përmbajtjen e faqes në internet. Mund të gjeni më shumë informacion në seksionin mbi cookies ne këto politika.

Përdorimi i informacionit

Ne përdorim informacionin që jepni për një sërë qëllimesh:

Informacioni jo-personal i identifikueshëm mund të përdoret për të analizuar tendencat dhe statistikat, përmirësimi i funksionimit të faqes në internet dhe shërbimi i përmbajtjes dhe reklamave.

Po përpunohet

Ne do t'i përpunojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë të ligjshme dhe të drejtë dhe nuk do t'i përdorim ato jashtë qëllimeve për të cilat ju kemi informuar. Me aq sa mundemi, do të sigurohemi që të gjitha të dhënat tuaja personale të jenë të sakta dhe te përditësuar. Përpunimi i të dhënave personale do të kryhet në ciklin e ardhshëm (mbledhja, sistematizimi, akumulimi, ruajtja, përditësimi (përditësimi, modifikimi, shfrytëzimi, shpërndarja), duke përfshirë transferimin), depersonalizimi, bllokimi, shkatërrimi i të dhënave personale.

Ruajtja e të dhënave personale

Të dhënat që na jepen ruhen në përputhje me ligjet në fuqi të juridiksionit të subjektit të të dhënave, në mënyrë të sigurt ne vendndodhjet në BE. Ne marrim hapa të arsyeshëm për të siguruar që informacioni personal që mbledhim për ju mbeten të sakta, në kohë dhe të sigurta.

Fatkeqësisht, asnjë transmetim i të dhënave përmes internetit nuk mund të garantohet pa qenë 100% i sigurt, megjithëse ne përpiqemi të mbrojmë informacionin tuaj personal, ne nuk mund të garantojmë ose garantojmë sigurinë e tij të plotë. Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë humbje që ju ose ndonjë person mund të pësoni si rezultat i shkeljes konfidencialiteti në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet ose çdo informacion që transmetoni në ueb vend. Gjithashtu, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për informacionin që na dërgoni ose merrni nëpërmjet internetit ose për çdo akses ose përdorim të paautorizuar të atyre të dhënave dhe ne nuk mund dhe nuk garantojmë që të dhënat që ju na keni dërguar ose që janë dërguar nga ne për t'u marrë ose nuk do të modifikohen më parë ose pas transmetimit tek ne.

Ju pranoni që nuk do të na mbani ne dhe punonjësit, zyrtarët, drejtorët tanë të kaluar, të tashëm dhe të ardhshëm, kontraktorët, konsulentët, konsulentët, aksionarët, furnitorët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve, kompanitë, filialet, filialet, agjentët, përfaqësuesit, paraardhësit, pasardhësit (të përbashkët, "jonë palët ") përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim të çdo lloji të shkaktuar si rezultat i ndonjë përvetësimi, përgjimi, ndryshimi, fshirja, shkatërrimi ose përdorimi i të dhënave të ofruara përmes faqes sonë të internetit faqet.

Transferimi i të dhënave personale

Ne do t'i transferojmë të dhënat tuaja personale vetëm te shitësit që shpërndajne produktin që keni porositur gjatë përdorimit ne faqen tonë të internetit. Shitësi mund të ndajë informacionin tuaj me palët e treta dhe individët që janë referuar në ekzekutimin e porosisë (p.sh. call center, shërbime korriere).

Zbulimi i të dhënave personale

Ne mund të zbulojmë informacione për ju nëse kemi arsye të besojmë se:

Qasuni ose përditësoni të dhënat tuaja

Ju mund të korrigjoni, përditësoni ose ndryshoni të dhënat tuaja personale të dhëna duke na dërguar një email.

Ju gjithashtu mund të na kërkoni të fshijmë të dhënat tuaja personale nga databaza jonë. Me kërkesën tuaj me email për ndaloni përpunimin e të dhënave tuaja personale, ne do të ndërpresim përpunimin e të dhënave tuaja personale. Të dhënat tona të kontaktit janë të listuara janë më poshtë. Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme komerciale për të përmbushur të gjitha këto kërkesa.

Ju gjithashtu mund të tërhiqeni nga marrja e komunikimeve promocionale nga ne në çdo kohë duke ndjekur udhëzimet në ato komunikime. Në rast se hiqni dorë, ne ende mund t'ju dërgojmë komunikime jo promovuese, si p.sh njoftime teknike, njoftime për mbështetje ose administrim, ose informacione rreth ndryshimeve në këtë politikë.

Përveç kësaj, ju keni të drejta të tjera që ju janë dhënë nga Akti i Mbrojtjes së të Dhënave të Shqiperise, duke përfshirë: por pa u kufizuar në: kërkimin e aksesit dhe lejimin e aksesit falas në të dhënat tuaja personale të cilat ju janë dorëzuar dhe që kanë qenë objekt përpunimi; ndërgjegjësimi për ndryshimet në kushtet e kësaj Politike në mënyrë efektive përpara zbatimit të ndryshimeve të reja ose politikave të reja të përpunimit të informacionit; kanë një të thjeshtë qasje në tekstin e kësaj Politike dhe ndryshimet e saj, etj.

Nëse keni ndonjë kërkesë, ankesë ose deklaratë kundër nesh në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne, dërgojeni në emailin tonë të kontaktit nga e-maili juaj i kontaktit, të cilin e keni treguar në faqen tonë të internetit faqe. Email-i juaj duhet të përmbajë:

Ne i shqyrtojmë të gjitha kërkesat nga ju brenda 14 ditëve. Para se t'i përgjigjen një kërkese, ata do të verifikojnë identitetin tuaj dhe të dhënat tuaja personale do të gjenden në bazën tonë të të dhënave. Nëse kërkesa ose informacioni është i paplotë, ne do të pyesim informacion shtesë për identifikimin tuaj, të cilin do t'i jepni brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës eliminimi i lëshimeve. Nëse nuk dorëzoni dokumentacionin ose të dhënat e kërkuara brenda 5 ditëve nga data e fillimit të arkëtueshmet, do të konsiderohet se keni hequr dorë nga kërkesa. Pasi aplikimi juaj të merret i plotë informacion, afati 14-ditor do të fillojë sërish. Kur nuk është e mundur t'i përgjigjeni kërkesës tuaj brenda një periudhe të tillë, ne do t'ju informojmë për arsyet e vonesës dhe datën kur kërkesa juaj do të zgjidhet, gjë që në asnjë mënyrë çështja nuk mund të jetë më e gjatë se 30 ditë pas skadimit të afatit të parë .

Cookies

Një cookie është një pjesë e vogël e të dhënave që dërgohet nga një faqe interneti dhe ruhet në kompjuterin tuaj nga faqja juaj e internetit shfletuesi gjatë shfletimit. Cookies lejojnë që aplikacionet e ueb-it t'ju përgjigjen juve si individ. Web Aplikacioni mund ta përshtatë biznesin tuaj sipas nevojave, pëlqimeve dhe mospëlqimeve tuaja duke mbledhur dhe duke memorizuar informacione për dëshirat dhe dëshirat tuaja.

Faqja jonë e internetit përdor cookie për t'ju dalluar nga përdoruesit e tjerë të faqes sonë të internetit. Kjo për ne ndihmon për t'ju ofruar një përvojë të mirë kur shfletoni faqen tonë të internetit, ne ndjekim zakonet tuaja të shfletimit nëpërmjet internetit, na lejon të synojmë reklamat, të cilat mund të jenë interesante edhe për ju në të njëjtën kohë na lejon të përmirësojmë faqen tonë të internetit dhe përvojën tuaj në të.

Cookies mund të ofrojnë adresën tuaj IP, vendndodhjen tuaj gjeografike, llojin e shfletuesit, emrin e domenit, datën dhe orën vizitat, faqet e shikuara, koha e kaluar në faqen tonë të internetit, etj. Shumica e shfletuesve të internetit është vendosur të pranojë cookie si parazgjedhje. Ju mund të dëshironi të çaktivizoni cookies (shih menunë e ndihmës në shfletuesi juaj).

Lidhje të palëve të treta

Një faqe interneti mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit që menaxhohen dhe mirëmbahen nga palë të treta që ne nuk e kemi kontrollin. Të gjitha informacionet që i jepni faqeve të internetit të palëve të treta do të rregullohen nga rregullat e Privatësia është pikërisht ajo faqe interneti dhe ne ju inkurajojmë të hulumtoni dhe të bëni pyetje përpara çdo ju ua zbuloni informacionin operatorëve të faqes së internetit të palëve të treta. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për asnjë përmbajtje, veprime ose politikat e palëve të treta. Përfshirja e faqeve të internetit të palëve të treta në faqen tonë të internetit vendndodhja nuk e mbështet në asnjë mënyrë përmbajtje, veprime ose politika të tilla. Përpara se dorëzoni çdo informacion personal në këtë faqe interneti, kontrolloni politikat e palëve të treta.

Mbrojtja e fëmijëve

Kjo faqe interneti është e destinuar për publikun e gjerë, e krijuar ose e destinuar për njerëzit të paktën 18 vjeç. Ne nuk mbledhim, përdorim ose shpërndajmë me vetëdije asnjë informacion personal të fëmijëve nën moshën 18 vjeç. Megjithatë, nëse bëhemi të vetëdijshëm se informacionet personale për një fëmijë nën moshën 18 vjeç janë mbledhur në internet faqe, ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për t'i fshirë ato nga të dhënat tona menjëherë.

Ndryshimet e politikës

Kjo politikë mund të ndryshojë herë pas here. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë politikë në çdo kohë. Çdo ndryshim në këto Rregulla do të hyjë në fuqi sapo të lëshohet versioni më i fundit ne faqen tonë të internetit. Ne do t'ju njoftojmë me email për ndryshimet që mund të lidhen me qëllimet e përpunimit të dhënat personale, kushtet e ruajtjes, certifikatat e të dhënave personale dhe të gjitha ndryshimet e tjera të rëndësishme në këtë politikë. Nëse ju nuk jeni dakord me ndryshimet në politikën tonë, ju lutemi mos e përdorni faqen e internetit pas postimit ndryshime të tilla në internet dhe tërhiqni pëlqimin tuaj për përpunimin e të dhënave personale nga ne. Duke përdorur ueb-in faqet pas postimit të ndryshimeve në këto politika, ju i pranoni automatikisht të gjitha këto ndryshime.

Pyetjet apo komentet ose si te na kontaktoni

Nese keni ndonje pyetje me kete Politike, na kontaktoni ne [email protected]..

Keto rregulla per privatesi jane ne fuqi nga 2. korriku te vitit 2020.

Mbrapa